خانه / اسلایدر / فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا

فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا

شانه فرش

از اصلی ترین مشخصات فرش است که نشان دهنده کیفیت و دوام فرش است. فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا از بهترین انتخاب ها برای خرید فرش ارزان است. کیفیت قابل قبول و حتی بعضا درجه ١ و صادراتی از جمله نقاط قوت آن است. در قسمت زیر لیستی خدمت شما ارائه می گردد تا بتوانید به آسانی به انتخاب فرش مورد نظر خود بپردازید.

 

فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا

 

برای خرید و سفارش فرش نگین مشهد اینجا را کلیک کنید.

فرش 500 شانه نگین مشهد تراکم 1000 

فرش 700 شانه نگین مشهد تراکم 2550

فرش 1000 شانه نگین مشهد تراکم 3000

فرش 1200 شانه نگین مشهد تراکم 3600

 

لیست
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ آبی فیروزه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ آبی فیروزه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ آبی فیروزه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ گردویی
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ گردویی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ گردویی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ گردویی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ کرمی
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ کرمی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ گردویی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ گردویی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ گردویی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ گردویی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ آبی فیروزه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ آبی فیروزه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ آبی فیروزه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ آبی فیروزه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ آبی فیروزه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ آبی فیروزه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ کرمی
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۵ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۳ آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۳ آبی فیروزه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۳ آبی فیروزه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۳ آبی فیروزه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۰ کرمی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۰ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۰ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۰ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ گردویی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ گردویی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ گردویی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ گردویی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ آبی فیروزه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ آبی فیروزه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ آبی فیروزه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ کرمی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ کرمی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ سرمه ای – 6-متری
مشخصات،قیمت و خرید فرش نگین مشهد 1000 شانه کد 1002 سرمه ای
مشخصات،قیمت و خرید فرش نگین مشهد 1000 شانه کد 1002 سرمه ای – 12-متری
مشخصات،قیمت و خرید فرش نگین مشهد 1000 شانه کد 1002 سرمه ای – 9-متری
مشخصات،قیمت و خرید فرش نگین مشهد 1000 شانه کد 1002 سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۷ کرمی باغ ارم
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۷ کرمی باغ ارم – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۷ کرمی باغ ارم – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۷ کرمی باغ ارم – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ کرمی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۲ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۱۰۰۱۴ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۱۰۰۱۴ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۱۰۰۱۴ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۱۰۰۱۴ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۱۰ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۱۰ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۱۰ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۱۰ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۰۰۵ کرمی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۰۰۵ کرمی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۰۰۵ کرمی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۰۰۵ کرمی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه سرمه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه سرمه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه سرمه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه سرمه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۲۰ سرمه ای ریز ماهی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۲۰ سرمه ای ریز ماهی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۲۰ سرمه ای ریز ماهی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۲۰ سرمه ای ریز ماهی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۸۰ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ گردویی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ گردویی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ گردویی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ گردویی – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۳ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۴ سرمه ای
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۴ سرمه ای – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۴ سرمه ای – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۱۲۰۴ سرمه ای – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۱۸ گردویی
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۱۸ گردویی – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۱۸ گردویی – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۱۸ گردویی – 6-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ کرم ۱۲۰۰ شانه
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ کرم ۱۲۰۰ شانه – 12-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ کرم ۱۲۰۰ شانه – 9-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ کرم ۱۲۰۰ شانه – 6-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ سرمه ای ۱۲۰۰ شانه
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ سرمه ای ۱۲۰۰ شانه – 12-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ سرمه ای ۱۲۰۰ شانه – 9-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۳ سرمه ای ۱۲۰۰ شانه – 6-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ سرمه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ سرمه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم – 12-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ سرمه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم – 9-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ سرمه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم – 6-متری
فرش نگین مشهد کد ۷۰۶ سرمه ای ۷۰۰ شانه
فرش نگین مشهد کد ۷۰۶ سرمه ای ۷۰۰ شانه – 12-متری
فرش نگین مشهد کد ۷۰۶ سرمه ای ۷۰۰ شانه – 9-متری
فرش نگین مشهد کد ۷۰۶ سرمه ای ۷۰۰ شانه – 6-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۶ کرم ۱۲۰۰ شانه
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۶ کرم ۱۲۰۰ شانه – 12-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۶ کرم ۱۲۰۰ شانه – 9-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۲۰۶ کرم ۱۲۰۰ شانه – 6-متری
پشتی سنتی کد۱۰۰۳ نگین مشهد سرمه ای
پشتی سنتی باغ ارم کد۱۰۰۷ نگین مشهد آبی فیروزه ای ۱۰۰۰ شانه
پشتی سنتی طرح ۲۵۹۰ فرش نگین مشهد سرمه ای
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۷۲۱
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۷۲۱ – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۷۲۱ – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۷۲۱ – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه سرمه ای طرح ۲۵۷۰
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه سرمه ای طرح ۲۵۷۰ – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه سرمه ای طرح ۲۵۷۰ – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه سرمه ای طرح ۲۵۷۰ – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰ – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰ – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰ – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۲۵۹۲
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۲۵۹۲ – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۲۵۹۲ – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۲۵۹۲ – 6-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کرم طرح ۲۵۸۰
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کرم طرح ۲۵۸۰ – 12-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کرم طرح ۲۵۸۰ – 9-متری
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کرم طرح ۲۵۸۰ – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کرم طرح ۱۰۰۸ برجسته
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کرم طرح ۱۰۰۸ برجسته – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کرم طرح ۱۰۰۸ برجسته – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کرم طرح ۱۰۰۸ برجسته – 6-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه ابی فیروزه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه ابی فیروزه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته – 12-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه ابی فیروزه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته – 9-متری
فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه ابی فیروزه ای طرح ۱۰۰۸ برجسته – 6-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ آبی فیروزه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ آبی فیروزه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم – 12-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ آبی فیروزه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم – 9-متری
فرش نگین مشهد کد ۱۰۰۷ آبی فیروزه ای ۱۰۰۰ شانه باغ ارم – 6-متری

 

آشنایی با نمایندگی های معتبر فرش نگین مشهد.

فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا logo

در پایان

تشکر از حسن نیت شما، امیدواریم توانسته باشیم هر چند کم اما کمکی به شما ارائه داده باشیم. به یاد داشته باشید که فرش نگین مشهد با تراکم شانه بالا از بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در بین سایر فرش های ماشینی برخوردار است.

درباره ی moradi

مطلب پیشنهادی

نمایندگی فرش نگین مشهد نمایندگی فرش نگین مشهد نمایندگی فرش نگین مشهد logo 310x165

نمایندگی فرش نگین مشهد

نمایندگی فرش نگین مشهد معرفی شرکت فرش نگین مشهد شرکت فرش نگين در سال 1371 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *